دانلود فایل


ارزیابی و تحلیل نقش رهبری تحول آفرین در توسعه یادگیری سازمانی کارکنان اداری شهرداری - دانلود فایلدانلود فایل ارزیابی و تحلیل نقش رهبری تحول آفرین در توسعه یادگیری سازمانی کارکنان اداری شهرداری

دانلود فایل ارزیابی و تحلیل نقش رهبری تحول آفرین در توسعه یادگیری سازمانی کارکنان اداری شهرداری 92صفحهword
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل ارتباط میان ابعاد رهبری تحول گرا و یادگیری سازمانی کارکنان اداری (ستادی) شهرداری شهر کرمانشاه انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، کارکنان اداری (ستادی) شهرداری شهر کرمانشاه بوده اند. این تحقیق از لحاظ نوع، توصیفی بوده و از لحاظ هدف نیز کاربردی است. علاوه بر آن، برای گرداوری داده های مورد نیاز در این پژوهش، از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است. برای آزمون فرضیات و سوالات تحقیق، از آزمون های همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.
بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات پژوهش، طبق آزمون همبستگی پیرسون، میان ابعاد رهبری تحول گرا، شامل: بیان دقیق چشم انداز، ارتباطات الهام بخش، رهبری حمایتی، ترغیب ذهنی و شناخت شخصی و یادگیری سازمانی کارکنان اداری (ستادی) شهرداری شهر کرمانشاه، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس مدل معادلات ساختاری، مولفه های پنجگانه رهبری تحول آفرین، تاثیر مثبت و مستقیمی بر روی ابعاد یادگیری سازمانی در کارکنان اداری شهرداری شهر کرمانشاه داشته اند. بطور کلی میزان معناداری بر اساس نقاط بحرانی 1.96 و 1.96- تعیین می شوند. بدین ترتیب که چنانچه میزان ضریب معناداری بیشتر از 1.96 یا کوچکتر از 1.96- باشد فرض صفر مورد پذیرش و وجود رابطه معنادار تائید می شود. با توجه به ضریب معناداری (23/10)، فرضیه تاثیر رهبری تحول آفرین بر یادگیری سازمانی تایید شد.
فهرست مطالب

فصل اول :مقدمه ی پژوهش. 2
1-1 مقدمه و بیان مساله. 3
1-2 اهمیت موضوع. 4
1-3 اهداف تحقیق. 6
1-4 سوالات پژوهش. 6
1-5 فرضیات پژوهش. 7
1-6 روش شناسی پژوهش. 7
1-7 قلمرو پژوهش. 8
1-8 متغیرهای پژوهش. 8
1-9 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش. 9
1-9-1 تعاریف عملیاتی. 9
1-9-2 تعاریف مفهومی. 9
1-10 چارچوب پایان نامه. 10
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق. 11
2-1 مقدمه. 12
2-2 تاریخچه رهبری تحول گرا. 12
2-3 رهبری تحول گرا. 15
2-4 مولفه های رهبری تحول گرا. 20
2-4-1 نفوذ آرمانی. 20
2-4-2 تحریک فرهیختگی. 21
2-4-3 انگیزش الهام بخش. 22
2-4-4 حمایت های توسعه گرا. 23
2-5 یادگیری سازمانی. 23
2-6 تاریخچه یادگیری سازمانی. 27
2-7 اهمیت یادگیری سازمانی. 28
2-8 فواید یادگیری سازمانی. 30
2-9 خصوصیات سازمان یادگیرنده. 31
2-10 ابعاد یادگیری سازمانی. 33
2-11 پیشینه پژوهش. 35
2-12 جمع بندی فصل. 37
فصل سوم: روش شناسی پژوهش. Error! Bookmark not defined.
3-1 مقدمه. 40
3-2 روش شناسی تحقیق. 41
3-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق. 42
3-4 ابزارهای گرداوری داده ها. 43
3-4-1 پرسشنامه رهبری تحول گرا. 43
3-4-2 پرسشنامه یادگیری سازمانی. 44
3-5 روایی و پایایی ابزار. 44
3-5-1 روایی ابزار پژوهش. 45
3-5-2 پایایی ابزار پژوهش. 45
3-6 روش ها و آزمون های آماری به کارگرفته شده در این تحقیق 47
فصل چهارم: یافته های پژوهش. 49
4-1 مقدمه. 50
4-2 اطلاعات مربوط به آمار توصیفی (جمعیت شناختی). 50
4-2-1 آمار توصیفی مرتبط با اطلاعات جمعیت شناختی (جنسیت). 50
4-2-2 آمار توصیفی مرتبط با اطلاعات جمعیت شناختی (سطح تحصیلات) 51
4-2-3 آمار توصیفی مرتبط با اطلاعات جمعیت شناختی (تجربه کاری) 52
4-3 آمار استنباطی. 53
4-3-1 آزمون فرضیه های تحقیق. 56
4-4 مدلسازی معادلات ساختاری (مدل ساختاري پژوهش). 58
4-5 جمع بندی فصل. 62
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل نتایج. 64
5-1 خلاصه ی تحقیق. 65
5-2 یافته های پژوهش. 67
5-3 فرضیات و سوالات پژوهش. 68
5-4 پیشنهادهای کاربردی پژوهش. 70
5-5 محدودیت های تحقیق. 72
5-6 پیشنهادهای پژوهشی. 73
5-7 جمع بندی فصل. 73
منابع. 74


رهبری تحول گرا


بیان دقیق چشم انداز


ارتباطات الهام بخش


رهبری حمایتی


ترغیب ذهنی


شناخت شخصی


یادگیری سازمانیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خلاصه بررسی نقش رهبری تحول آفرین در توانمندسازی کارکنان

مدیریت رسانه - خلاصه بررسی نقش رهبری تحول آفرین در توانمندسازی کارکنان - مدیریت رسانه

بررسی نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی در تأثیر رهبری معنوی بر ...

سیدنقوی، میرعلی و میری، محبوبه (1390). نقش رهبری تحول‌آفرین در توسعة سرمایة اجتماعی با تأکید بر عدالت سازمانی (مطالعة موردی: شرکت نفت و گاز پارس).

اثر سبک رهبری تحول آفرین بر قابلیت یادگیری سازمانی با ...

یافته های تحقیق نشان داد که الف) سبک رهبری تحول آفرین بر هوش سازمانی، و قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت مستقیم و معنی داری دارد.

رابطه رهبری تحولآفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت ...

از روش تحلیل عاملی تأییدی (cfa) و ... سازمانی در این میان نقش ... رهبری تحولآفرین و ...

نقش واسطه‌ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحولآفرین و ...

قادری، اسماعیل. (1388). رهبری تحول‌آفرین رکن اصلی در توسعه و ارتقای هوش سازمانی، عصر مدیریت، ش 12-13. مرادی، محمود؛ عبداللهیان، فرزانه و صفردوست، عطیه.

بررسی نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی در تأثیر رهبری معنوی بر ...

... سازمانی و آمادگی کارکنان ... و یادگیری سازمانی در ... نقش رهبری تحولآفرین در ...

دانلود مقاله بررسی نقش رهبری تحول آفرین در توانمند سازی ...

مقاله بررسی نقش رهبری تحول آفرین در ... کارکنان، درک و ... و چه متغیر های سازمانی ...

بررسی رابطه ی رهبری تحولآفرین با خلاقیت و نوآوری و ...

رهبری تحولآفرین به ... سازمانی در بین کارکنان ... «تحلیل نقش و اثر ...

رابطه رهبری تحولآفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت ...

از روش تحلیل عاملی تأییدی (cfa) و ... سازمانی در این میان نقش ... رهبری تحولآفرین و ...

بررسی نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی در تأثیر رهبری معنوی بر ...

سیدنقوی، میرعلی و میری، محبوبه (1390). نقش رهبری تحول‌آفرین در توسعة سرمایة اجتماعی با تأکید بر عدالت سازمانی (مطالعة موردی: شرکت نفت و گاز پارس).

مقاله رابطه سبک رهبری تحول آفرین با چابکی منابع انسانی و ...

یافته های پژوهش نشان داد که بین سبک رهبری تحول آفرین با چابکی منابع انسانی و یادگیری سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد.

دانلود ترجمه مقاله رهبری تحول گرا، محیط نوآورانه و خلاقیت ...

... و خلاقیت کارکناندر ... نقش رهبری تحول گرا را در ... و تحلیل برانگاشتی ...

بررسی سبک رهبری تحول آفرین و تأثیر آن بر مؤلفه های مختلف ...

در ادامه جهت برخورداری سازمانها از رهبران تحول آفرین و سبک رهبری تحول گرا پیشنهاداتی بشرح ذیل ارائه می گردد.

مقاله رابطه سبک رهبری تحول آفرین با چابکی منابع انسانی و ...

یافته های پژوهش نشان داد که بین سبک رهبری تحول آفرین با چابکی منابع انسانی و یادگیری سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد.

مدیریت فرهنگ سازمانی (JOMC) - فهرست مقالات

تبیین نقش سبک رهبری تحول آفرین ... هدف یادگیری در سه سطح فردی، تیمی و سازمانی در ...

رهبری تحول آفرین رویکردی نوین در سازمان های موفق - مدیریت

رهبری تحول آفرین می کوشد تا با ایجاد فرصت های خوب جهت بهبود عملکرد سازمان های امروزی که قادر به توقف روند سرعت تغییرات نیستند در جهت پیش بینی تغییرات محیطی عمل کند.

تحلیل رهبری تحول‌گرا در تسهیل نوآوری با توجه به نقش واسطه ...

فرزانه، محمد. روح‌بخش، هاجر و بذرافشان، مجتبی (1395). نقش واسطه‌ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی. فصلنامه رسالت …

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی - مورد ...

... سازمانی در سطح دنیا و نقش ... یادگیری سازمانی و رهبری ... رهبری تحول آفرین و ...

تأثیرپذیری کارآفرینی اجتماعی از رهبری هوشمند با نقش میانجی ...

... ، «نقش رهبری معنوی در ... کارکنان شهرداری ... و یادگیری سازمانی در ...

مقاله نقش رهبری تحول آفرین در مدیریت تغییر

... نقش رهبری تحول آفرین در ... آفرین و یادگیری سازمانی ... ارزیابی عملکرد کارکنان ...

تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی - دانلود ...

... و رهبری تحول ... و تحلیل های سازمانی ... و فساد اداری در شهرداری ...

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی - مورد ...

... سازمانی در سطح دنیا و نقش ... یادگیری سازمانی و رهبری ... رهبری تحول آفرین و ...

دانلود کامل مبانی نظری رهبری، سبک رهبری، رهبری تحول آفرین ...

– مدیر در نقش رهبری تحول ... شهرداری الکترونیک,توسعه ... آفرین و یادگیری سازمانی ...

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی - مورد ...

... سازمانی در سطح دنیا و نقش ... یادگیری سازمانی و رهبری ... رهبری تحول آفرین و ...

بررسی نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی در تأثیر رهبری معنوی بر ...

سیدنقوی، میرعلی و میری، محبوبه (1390). نقش رهبری تحول‌آفرین در توسعة سرمایة اجتماعی با تأکید بر عدالت سازمانی (مطالعة موردی: شرکت نفت و گاز پارس).

خلاصه بررسی نقش رهبری تحول آفرین در توانمندسازی کارکنان

مدیریت رسانه - خلاصه بررسی نقش رهبری تحول آفرین در توانمندسازی کارکنان - مدیریت رسانه

بررسی نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی در تأثیر رهبری معنوی بر ...

... سازمانی و آمادگی کارکنان ... و یادگیری سازمانی در ... نقش رهبری تحولآفرین در ...

روانشناسی رنگها چه میدانید 17 ص

دانلود پاورپوینت پاورپوینت پروژه آمار 18 اسلاید

مقاله در مورد حسابداري و بودجة تلفيقي

تحقیق در مورد حمل و نقل 18 ص

تحقیق درباره بنده طهماسبي دانشجوي رشته بازرگاني هستم

شير

پروژه وب سایت نظر سنجی شماره 2

دانلود پاورپوینت روش های بسته بندی.PPT

پاورپوینت با موضوع Dystocia

تحقیق درباره خودکشی