دانلود فایل


پروژه جايگاه و ضوابط قانوني مربوط به حفظ ميراث فرهنگي در ايران با نگاهي بر تمهيدات جهاني. doc - دانلود فایلدانلود فایل در این پروژه جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی به صورت فایل ورد پرداخته شده است.

دانلود فایل پروژه جايگاه و ضوابط قانوني مربوط به حفظ ميراث فرهنگي در ايران با نگاهي بر تمهيدات جهاني. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 190 صفحه

مقدمه:
ميراث فرهنگ هر كشور، يكي از اساسي ترين اركان تحكيم هويت، ايجاد خلاقيت و خودباوري ملي است. پژوهش در زمينه هاي مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاريخي، شناخت ارزش هاي حاصل از حيات طولاني جامعه و تسري ارزش هاي اصيل نهفته در ميراث فرهنگي، به حيات امروزين جامعه مي شود و بالقوه قادر به تعيين مرزهاي فرهنگي جوامع بشري بوده و حداقل يكي از عوامل اصلي بازشناسي ملت ها و كشورها از يكديگر است.
هنر و فرهنگ ايراني به دليل ويژگي هاي خاص آن و موقعيت ژئوپلتيك كشور، همواره در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثيري شايسته و به سزا داشته است كه امروزه مي تواند از جمله زمينه هاي مساعد همكاري هاي بين المللي باشد.
هزاران محوطه باستان شناسي به جا مانده از دوره هاي مختلف پيش از تاريخ و تاريخي، ده ها شهر زنده و فعال كه داراي هسته مركزي يا بافت تاريخي ارزشمند مي باشند، هزاران بنا و مجموعه تاريخي واجد ارزش هاي نفيس فرهنگي ـ تاريخي و صدها هزار قطعه اثر منقول تاريخي موجود در موزه ها، هنرهاي اصيل سنتي با ريشه هاي چند صد ساله در تاريخ و فرهنگ اين ملت و جامعه اي با آداب و سنن منحصر به فرد ، يادگارهاي گرانقدر تمدن و فرهنگ غني، اصيل و بي نظير ايران است.
سرمايه عظيم معنوي و فرهنگي ناشي از اين تاريخ و تمدن بي نظير كه ممالكت مختلف از آن الهام گرفته اند، توجهي جدي، درخور، عميق و همه جانبه را مي طلبد.
اهميت فوق العاده توجه به پژوهش. حفاظت، احياء و معرفي ميراث فرهنگي در تبيين، تحكيم و اقتدار فرهنگ خودي، با توجه به گستردگي و تنوع كيفي و كمي موضوعات، به نحوي است كه پرداختن دقيق و درخور رااز عهده دستگاه هاي اجرايي مكلف، خارج ساخته و آن را وظيفه اي ملي و همگاني جلوه مي دهد.
اما رابطه علم حقوق با ميراث فرهنگي، رابطه اي يكسويه نيست بلكه توجه به مفاهيم و ارزش هاي نهفته در ميراث فرهنگي كه حاصل حيات طولاني ملتي در طول تاريخ است، نشان مي دهد كه در طول تاريخ، زندگي هر نسلي متناسب با شرايط زمان و مكان، تجارب نسل هاي پيشين را دريافت و تكميل كرده يا عيناً و يا به صورتي متكاملتر در حيات جاري خود جريان داده است. از اين رو در حقيقت در حيطه حقوق عرفي، وظيفه قانونگذار كشف سير تحولات روابط اجتماعي و قانونمند ساختن آن است.
دقت در رعايت عوامل مذكور در تقنين قوانين، امكان قبول و پذيرش آن را از سوي جامعه و در نهايت شرايط اجراي صحيح آن را فراهم مي آورد. قوانيني كه با طي همه تشريفات قانوني به تصويب رسيده اند ولي در مرحله اجراء متروك مانده اند، حداقل يكي از عوامل عدم اجراي آن، عدم انطباق آن با ويژگي هاي فرهنگي، اجتماعي و مذهبي جامعه بوده است.
توجه جدي به اهميت فوق العاده تجارب تاريخي، آداب، سنن، عرف و باورهاي جامعه در وضع قوانين و برنامه ريزي متناسب براي حركت صحيح و دقيق براي ساختن حال و آينده اي متكي بر تجارب تاريخي، ضروري و حتمي به نظر مي رسد.
بديهي است بررسي تجارب تاريخي كشور، در امر سازماندهي فعاليت هاي مربوط به ميراث فرهنگي در قالب تشكيلات اداري و قوانين ناظر به وجوه گوناگون فعاليت هاي مربوط به آن، مي تواند در تبيين وظايف متقابل دولت و مردم در قبال اين وديعه ملي و همچنين اصلاح رو ش ها و قوانين مؤثر واقع شود

فهرست مطالب:
مقدمه الف) طرح موضوع
ب) اهداف و فرضيات
بخش اول: مفاهيم، مباني و تاريخچه حقوق ميراث فرهنگي
فصل اول: مفاهيم و مباني
مبحث اول: مفاهيم
1ـ مفهوم فيلولوژيك (زبان شناسانه)
2ـ ميراث فرهنگي به مفهوم عام
3ـ ميراث فرهنگي به مفهوم خاص (ميراث فرهنگي معنوي)
4ـ تعريف ميراث فرهنگي در قوانين ايران
5ـ تعريف ميراث فرهنگي در كنوانسيون هاي بين المللي
مبحث دوم: مباني
ـ مباني ارزشي
2ـ مباني قانوني
3ـ مباني حفظ، پژوهش و معرفي ميراث فرهنگي
فصل دوم: تاريخچه
مبحث اول: تاريخچه حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق بين المللي
1ـ پيشينه قراردادي
مبحث دوم: تاريخچه حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق ايران
1ـ حمايت از ميراث فرهنگي در ايران قبل از انقلاب اسلامي
2ـ حمايت از ميراث فرهنگي در ايران پس از انقلاب اسلامي
بخش دوم: حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق ايران
فصل اول: ميراث فرهنگي در قوانين و مقررات ايران
مبحث اول: ميراث فرهنگي در قوانين
بنيادي
1ـ ميراث فرهنگي در قانون اساسي
2ـ ميراث فرهنگي در قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
3ـ ميراث فرهنگي در قوانين شهري
4ـ ميراث فرهنگي در قوانين و مقررات
مالي
مبحث دوم: ضوابط حفاظتي ناظر بر ميراث فرهنگي
1ـ حفاري
2ـ ورود و صدور
3ـ خريد و فروش
فصل دوم: حمايت دولت از ميراث
فرهنگي
مبحث اول: سازمان هاي حامي
1ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
2ـ پژوهشگاه ميراث فرهنگي
3ـ مركز آموزش عالي
4ـ انجمن هاي ميراث فرهنگي
مبحث دوم: ثبت ميراث فرهنگي در فهرست آثار ملي
1ـ ثبت آثار غير منقول
2ـ ثبت آثار منقول
مبحث سوم: پيوستن به معاهدات و سازمان هاي بين المللي
1ـ الحاق به معاهدات بين المللي
2ـ عضويت در سازمان هاي بين الملي
بخش سوم: حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق بين المللي
فصل اول: معاهدات بين المللي
مبحث اول: كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي در زمان مخاصمات مسلحانه (1954 يونسكو)
1ـ موضوع و دامنة شمول
2ـ روش هاي حمايت از اموال فرهنگي
3ـ قلمرو اجرايي كنوانسيون
4ـ تشكيل كميته مشورتي ملي
مبحث دوم: كنوانسيون اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از ورود و صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي (1970)
1ـ موضوع و دامنة شمول
2ـ مقررات شكلي و اجرايي
- تعهدات دول عضو كنوانسيون
مبحث سوم: كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان (1972)
1ـ موضوع و دامنة شمول
2ـ ابعاد حمايت از ميراث فرهنگي
3ـ مقررات شكلي و اجرايي
فصل دوم: سازمان هاي بين المللي
مبحث اول: شوراي بين المللي موزه ها ( ايكوم)
1ـ تعريف و اهداف
2ـ عضويت در ايكوم
3ـ اركان ايكوم
مبحث دوم: مركز بين المللي مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگي (ايكروم)
1ـ تعريف و اهداف
2ـ عضويت در ايكروم
3ـ اركان ايكروم
مبحث سوم: شوراي بين المللي ابنيه و محوطه هاي فرهنگي (ايكوموس)
1ـ تعريف و اهداف
2ـ عضويت در ايكوموس
3ـ اركان ايكوموس
نتيجه گيري
كتابنامه

منابع ومأخذ:
الف) منابع فارسي:
1) كتب
1- قرآن مجيد
2- بندرريگي، محمد،فرهنگ لغت عربي به فارسي،تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ دوم،1382
3- بوزيه، لوكوز، چهارمين كنگره بين المللي معماري مدرن، ترجمه محمد منصور فلامكي، انتشارات دانشگاه تهران، خرداد 1355.
4- پازوكي، ناصر، اهميت مطالعه تاريخ و آثار و احوال گذشتگان از ديدگاه اسلام، آموزش ميراث فرهنگي، چاپ اول، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، 1376.
5- پرز دكوئه يار، خاوير، تنوع خلاق ما، انتشارات يونسكو، 1998.
6- توحيدي فائق، تعريف فرهنگ و تمدن و ميراث فرهنگي، تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، چاپ اول، 1376.
7- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، فلسفه فرهنگ و هنر، تهران، انتشارات گنج دانش، تابستان 1370.
8- حجت،مهدي، ميراث فرهنگي در ايران (سياست ها براي كشور اسلامي)، تهران،انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، چاپ اول، 1380
9- حييم،سليمان، فرهنگ بزرگ انگليسي به فارسي، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ دوازدهم،1378
10- ضيايي بيگدلي، محمد رضا، حقوق جنگ، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي ، چاپ اول، 1376.
11- عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، جلد اول ، تهران، انتشارات سپهر ، چاپ سيزدهم، 1377.
- مدني، سيد جلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران انتشارات علامه طباطبائي، چاپ چهارم، 1375.
13- مصفا، نسرين و ديگران، راهنماي سازمان ميراث فرهنگي ملل متحد، جلد دوم، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1374.
14- منصور زاده، يوسف، پيدايش حيات و فرهنگ، تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، چاپ اول، 1376.
15- موسوي، سيد احمد، جنگ تحميلي و ميراث فرهنگي، تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، 1370.
16- موسي، سيد محمود، تاريخچه مطالعات و شناخت ميراث فرهنگي در ايران، تهران، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور ، چاپ اول، 1376.
17- نوربها، رضا، نگاهي به قانون مجازات اسلامي، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1370.
18- نيرنوري، عبدالمجيد، سهم ارزشمند ايرانيان در تمدن جهان، تهران، انجمن مفاخر فرهنگي، چاپ اول، 1375.

2) قوانين و مقررات
1- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 با اصلاحيه 1368.
2- قانون اساسي چين مصوب 1982.
3- قانون اساسي سوريه.
4- قانون اساسي كانادا مصوب 1982.
5- قانون اساسي كره جنوبي.
6- قانون اجازه قبول عضويت قطعي ايران به سازمان تربيتي 7 علمي و فرهنگي ملل متحد مصوب 1327.
7- قانون اخذ بيت ريال عوارض از هر تن سيمان به نفع انجمن آثار ملي مصوب 1346.
- قانون اراضي شهري مصوب 1366.
9- قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1367.
10- قانون استفاده مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي از معافيت هاي گمركي مصوب 1350.
11- قانون اصلاح بند ج لايحه قانوني راجع به كاخ ها نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوطه و الحاق 4 تبصره به آن مصوب 1360.
12- قانون الحاق ايران به پروتكل دوم كنوانسيون 1945 لاهه در خصوص حمايت ازاموال فرهنگي در صورت بروز مخاصمه مسلحانه مصوب 1380.
13- قانون الحاق ايران به كنوانسوين اتخاذ تدابير لازم براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود، صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي مصوب 1353.
14- قانون الحاق ايران به كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي به هنگام جنگ مصوب 1337.
15- قانون الحاق ايران به كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان مصوب 1353.
16- قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي كمك هاي متقابل اداري به منظور پيشگيري، تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي و پيوست شماره 11 آن مصوب 1376.
17- قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 2 به قانون الزام تخليه ساختمان هاي وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسات وابسته و دانشگاه ها كه در اختيار ساير وزارتخانه و ارگان ها مي باشد مصوب 1376.
18- قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368.
19- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379
- قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383.
21- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373.
22- قانون بودجه كل كشور مصوب 1380.
23- قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370.
24- قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351.
25- قانون تشكيل هيأت هاي امنا دانشگاه هها و مؤسسات آموزش علمي و پژوهشي مصوب 1367.
26- قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1357.
27- قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1364.
28- قانون ثبت آثار ملي مصوب 1352.
29- قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي مصوب 1347.
30- قانون راجع به جلوگيري از انجام اعمال حفاري هاي غير مجاز مصوب 1358.
31- قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309.
32- قانون راجع به كاخ هاي نياوران و سعد آباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوطه مصوب 1359.
33- قانون شهرداري مصوب 1334.
34- قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366.
35- قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369.
36- قانون مجازات اسلامي مصوب 1370.
37- قانون مدني جمهوري اسلامي ايران مصوب 1307
38- قانون معافيت ابنيه و اماكني كه در زمره آثار ملي به ثبت رسيده اند از پرداخت عوارض شهرداري مصوب 1371.
39- قانون معافيت ادارات دولتي ار پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرايي مصوب 1334.
40- قانون معافيت گمركي كالاهاي دانشگاه هاي كشور مصوب 1344.
41- قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 01358.
42- قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347.
43- آيين نامه اجرايي بند 9 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1369.
44- آيين نامه اجرايي قانون ثبت املاك و اسناد كشور مصوب 1317.
45- آيين نامه اجرايي قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي مصوب 1351.
46- آيين نامه اجرايي قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1311.
47- آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 1367.
48- آيين نامه داخلي هيأت امنا پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1375.
49- آيين نامه نحوه انتخاب و بر كناري و شرايط و حدود و اختيارات و وظايف امين يا هيأت امنا اماكن مذهبي و موقوفات مصوب 1365. 9- اساسنامه انجمن هاي ميراث فرهنگي كشور مصوب 1373.
50- اساسنامه پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1375.
51- اساسنامه مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي مصوب 1369.
- مصوبه شورايعالي اداري در خصوص انتقال سازمان ميراث فرهنگي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 1372.
53- مصوبه هيأت وزيران درباره ممنوعيت صدور هر گونه اشياء عتيقه و هنري و زر و سيم مصوب 1358. 10- آيين نامه اجرايي بند ج ماده 166 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1380.

3) مقالات
1- بحرالعلومي، فرانك و ديگران، موزه هادر منطقه هاي زلزله خير ، فصلنامه موزه ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 21، بهار و تابستان 1378.
2- پوربابايي، فرحناز، نگهداري و حفظ ميراث فرهنگي ، فصلنامه موزه ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 22، زمستان 1378.
3- جوهري، محمدرضا، ايكوم و اجلاس هجدهم آن در ملبورن استراليا ، فصلنامه موزه ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 22. زمستان 1378.
4- جي اوكيف، پاتريك، سياست ها و خط مشي هاي موز ها در خريد و تصاحب اشياء فرهنگي و تاريخي و نقش كنوانسيون 1970 يونسكو در تبيين آنها ، ترجمه مصطفي رضا زادگان، فصلنامه موزه ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 21، بهار و تابستان 1378.
5- چراغچي، سوسن، منشورهاي بين المللي در حفاظت از ميراث فرهنگي ، فصلنامه علمي، فني و هنري اثر، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، شماره 32-31، 1379.
6- حقاني، مهري، ميراث فرهنگي زير غبار فراموشي ، روزنامه ايران، سال هفتم، شماره 1863، چهارشنبه 3/5/1380.
- شريفي ناراني، عباس، استرداد اموال فرهنگي ايران ،فصلنامه ميراث فرهنگي، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، سال دوم، شماره 4-3، پائيز 1370.
8- صمدي، يونس، نگاهي به كنوانسيون 1954 در مورد حفاظت از ميراث فرهنگي در زمان جنگ فصلنامه علمي، فني و هنري اثر، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، شماره 30-29، 1377.
9- كريمي، اصغر، تلاش براي احياء كميته ملي ايكوموس ايران ، فصلنامه علمي، فني و هنري اثر، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي، شماره 32-31 ، 1379.
10- ملكي تبار، مجيد، نقش موزه ها در توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ، فصلنامه موزه ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 22 ، زمستان 1378.
11- نوربها، رضا، بررسي قرارداد حمايت از اموال فرهنگي، مجله حقوقي ، انتشارات دفتر خدمات حقوقي جمهوري اسلامي ايران، شماره 16 و 17، 1380.
12- وحدتي، مهرداد، موافقت نامه ميراث جهاني ، فصلنامه موزه ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگ كشور، شماره 21، بهار و تابستان 1378.
13- يوكيلتو، يوكا، استانداردها، اصول و منشورهاي بين المللي حفاظت ، ترجمه سوسن چراغچي، فصلنامه موزه ها، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره 21 ، بهار و تابستان 1378.

4) رسالات
1- زحمتكش لاشيداني، مجيد، حفاظت از ميراث فرهنگي و حقوق بين المللي، رساله كارشناسي ارشد، مجتمع آموزش عالي قم، سال تحصيلي 81.
شكرامرجي، ايوب، حمايت كيفري از ميراث فرهنگي در حقوق ايران، رساله كارشناسي ارشد، مجتمع آموزش عالي قم، سال تحصيلي 79.
2- عبدالله كرمي، هاشم، بررسي بزه قاچاق اشياء عتيقه در قوانين و مقررات ايران، رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، سال تحصيلي 73.
3- كاميار، غلامرضا، حمايت كيفري از آثار مذهبي، ملي و تاريخي، رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 74.

5) اسناد بين المللي
1- كنوانسيون اتخاذ تدبير براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود، صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي مصوب 1970.
2- كنوانسيون بين المللي كمك هاي متقابل اداري به منظور پيشگيري. تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي و پيوست شماره 11 آن، مصوب 1977.
3- كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب مصوب 2001.
4-كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي به هنگام جنگ و ملحقات آن مصوب 1954.
5-كنوانسيون حمايت ازميراث فرهنگي و طبيعي جهان مصوب 1972
6- اساسنامه ايكروم مصوب 1993.
7- اساسنامه ايكوم مصوب 1995.
8- اساسنامه ايكوموس مصوب 1945.
9- اساسنامه يونسكو مصوب 1945.
10- پروتكل دوم كنوانسيون 1954 مصوب 1999.
11- قطعنامه شماره 11-2-1987 كنفرانس عمومي يونسكو
12- آيين نامه داخلي كميته مشورتي ملي موضوع قطعنامه دوم از كنوانسيون راجع به حفاظت اموال فرهنگي در زمان جنگ.

ب) منابع انگليسي:
الف) منابع اصلي:
1- Black, Henry Cambell, Black's law, dictionary, second edition, U.S.A west publlicatio,
2- ICCROM. 1983. [The Unesco, ICCROM & ICOMOS] international Meeting of Coordinators of Training in Architectural Conservtion/ Reunion internationale des coordinateurs pour la formation en conservation architecturale. Rome, 2-4 December 1982 [In English and French] Rome: ICCROM.
3- ICOMOS 1971. The Venice Charter. [International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sistes.] Adopted at The Monument for the Man, the 2 International Congress of Restorantion, Venice, 25-31 May 1964. Padova, Italy: Marsilio Editori on behalf of ICOMOS.
4- ICOMOS. 1987. The International Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas. Adopted at Old Cultures in New Worlds, The [ICOMOS] 8 General Assembly and International Symposium, Washington D.C., 10-15 Octoder 1987. Washington, D.C.: ICOMOS.
5- UNESCO. 1972. Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage

ب- منابع فرعي:
1 www.ICOM agincies.com
2- www.building conseration.com
3- www.achp.gov/ iccrom.html
4- www.cotac.org.uk/artides/ organisation/iccrom2.html(about Iccrom)


حفظ میراث فرهنگی در ایران


میراث فرهنگی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله چهار کلید معجزه آسا برای ارتباط با دیگران 10ص

پاورپینت درس10علوم ششم دبستان

تحقیق در مورد برداشتهاي ژئوالكتريكي (word)

پاورپوینت درباره آمار عملکرد بنادر استان خوزستان

دانلود پاورپوینت SWF پروژه درس گرافیک کامپیوتر

دانلود مقاله پناهندگی

دانلود پاورپوینت مفاهیم بهره‌وری

پاورپوینت نکات و ملاحظاتی در بارۀ کتاب فارسی سال دهم متوسّطه دورۀ دوم

پايان نامه شركت سهامي بيمه ايران

پاورپوینت روش تحقیق فـراترکیب